EUR 117,59 USD 104,30 CHF 110,76

Kursna lista


Zvanični kurs Evra za dan 13.07.20. :: 117.5944 rsd

Dokumenta potrebna za ostvarivanje penzija

Objavljeno: 21.05.2012


Vesti izvor: Kamatica, Politika

Traži se čak i vojna knjižica

Koja dokumenta su potrebna onima kojima je penzija nadohvat ruke i koji tek treba da se uhvate u koštac sa papirologijom koju treba pripremiti da bi se stvorili uslovi za isplatu zarađene naknade.

Internet prezentacija PIO fonda vrlo pregledno daje neophodne informacije korisnicima, kako za ostvarivanje osiguranja, uvid u podatke o uplaćenim doprinosima, tako i za neophodnu dokumentaciju koju treba priložiti za ostvarivanje prava na isplatu penzije.Podsećamo da su se vojni penzioni fond (SOVO) i do tada, „civilni” PIO fond spojili u jedan fond, te su vojni penzioneri dobili status bivših zaposlenih kao i svi ostali zaposleni u zemlji, a ostatak zaposlenih u Vojsci Srbije može da ostvari pravo na penziju preko PIO fonda pod posebnim uslovima.

Prava na peziju

Zakon o penzionom i invalidskom osiguranju propisuje tri vrste prava na penziju:

A) za slučaj starosti – pravo na starosnu penziju
B) za slučaj invalidnosti –pravo na invalidsku penziju
V) za slučaj smrti, pravo na isplatu penzije imaju i lica koja ostvaruju pravo na porodičnu penziju. Takođe definisano je i pravo na naknadu pogrebnih troškova u slučaju smrti osiguranika
Đ) Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje imaju osiguranici u slučaju telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću
E) Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ukoliko je to slučaj

Ko podnosi zahtev za penziju

Postupak pokreće lice koje je zainteresovano da ostvari pravo na penziju i to u nadležnoj filijali mesta gde je bilo poslednje osiguranje ili u mestu prebivališta (ako je od prestanka zaposlenja do pokretanja postupka za ostvarivanje penzije prošlo više od 12 meseci onda zahtev podnosite filijali fonda u mestu prebivališta. Ako to nije slučaj, onda u mestu poslednjeg osiguranja). Uz prateću dokumentaciju, naravno.
U slučaju ostvarivanja prava na invalidsku penziju fond pokreće postupak na zahtev stranke i na osnovu predloga za utvrđivanje invalidnosti koji daje izabrani lekar (eto još jednog razloga da imate izabranog lekara).
Neophodna dokumentacija za podnošenje

A) Starosna penzija

– fotokopija lične karte
– dokaze o penzijskom stažu u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
– rešenje o prestanku zaposlenja (fotokopija)
– dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
– dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje
– uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (za period do 31. decembra 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. januara 2006. godine)
– uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. decembra 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. avgusta 2004. godine)
– uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti

B) Invalidska penzija

Uz popunjen zahtev za invalidsku penziju, potrebno je dostaviti:

– obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.). Obrazac br. 1 mora biti otkucan na pisaćoj mašini ili kompjuterski obrađen
– potvrdu o radnom mestu, opis posla koji osiguranik obavlja u momentu podnošenja zahteva (popunjava kadrovska služba poslodavca)
– prijavu o povredi na radu, ukoliko je osiguranik pretrpeo povredu na radu
– dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
– dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje
– fotokopiju lične karte
– fotokopiju zdravstvene knjižice
– dokaze o penzijskom stažu u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
– uverenje o obavljanju samostalne delatnosti koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (za period do 31. decembra 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. januara 2006. godine),
– uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. decembra 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. avgusta. 2004. godine)
– uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti

V) Porodična penzija

Uz popunjen zahtev za porodičnu penziju, dostavljate i sledeće:

– izvod iz matične knjige umrlih (original) za umrlog osiguranika – korisnika
– izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahteva (original) i fotokopije lične karte za punoletne članove porodice
– izvod iz matične knjige venčanih za udovu(ca) izdat posle smrti osiguranika – korisnika (original). Potrebno je da znate daizvodi iz matičnih knjiga nemaju ograničeni rok važenja od dana izdavanja, a za upotrebu izdatog izvoda iz matičnih knjiga koji ne sadrže poslednje podatke upisane u matičnu knjigu odgovorno je lice koje ga stavi u pravni saobraćaj
– pravosnažnu sudsku presudu o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju za razvedenog bračnog druga
– prijavu o povredi na radu ukoliko je umrli osiguranik pretrpeo povredu na radu (ukoliko je smrt osiguranika nastala kao posledica povrede na radu)
– dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka) za umrlog osiguranika
– dokaz o školovanju dece starije od 15 godina
– fotokopiju zdravstvene knjižice članova porodice
– dokaze o penzijskom stažu umrlog osiguranika u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
– uverenje o obavljanju samostalne delatnosti za pokojnog osiguranika, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (za period do 31. decembra 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. januara 2006. godine),
– uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. decembra 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. avgusta 2004. godine) za pokojnog osiguranika
– uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti za pokojnog osiguranika
– dokaz o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje za članove porodice (rešenje, uverenje)
– obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i drugo) za lica nesposobna za samostalan život i rad. Za decu nesposobnu za samostalan život i rad rešenje o kategorizaciji
– poresko uverenje za podnosioce zahteva o ukupnoj visini mesečnog prihoda u prethodnom kvartalu pre smrti osiguranika – korisnika, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju
– rešenje o starateljstvu ako podnosilac zahteva nema zakonskog staraoca
– sve pisane dokaze o stažu u inostranstvu za pokojnog osiguranika
Zavidna količina dokumentacije, morate priznati. Pretpostavljamo da su glavni razlog za to prethodni pokušaji zloupotrebe, a ne namera da se budućim korisnicima oteža način za ostvarivanje prava.

Rokovi za izdavanje rešenja o penziji

Zakonski rok za donošenje rešenja o penziji je dva meseca. Ne zaboravite da taj rok počinje da teče od dana kada dostavite potpunu dokumentaciju i kada služba fonda ustanovi da su vam doprinosi uredno plaćani, a staž povezan.
U poslednje vreme se taj rok vrlo poštuje.
Da ne biste čekali da vam službenik fonda saopšti kako imate „rupe” u stažu, ili da imate nekoliko godina staža više, savetujemo da od najbliže filijale fonda blagovremeno nabavite PIN i proverite vaše podatke na linku:

https://servisi.pio.rs/gradjani/modules/login/

PIN se dobija, odmah, na šalteru filijale i izdavanje je besplatno.
Ukoliko ustanovite da ima grešaka u vašim podacima, blagovremeno reagujte u filijali. Većina grešaka je nastala nedovoljnom pažnjom pri unošenju podataka u kompjuterske baze i ispravljaju se u kratkom roku.

 

 27.08.2012

Ko privatizauje firme na Kosovu?

27.08.2012

Nemačka se zadužuje i još joj plaćaju

27.08.2012

Suša uništava osiguravajuće kuće u SAD

27.08.2012

Dugalić: Slučaj Agrobanke je velika opomena

27.08.2012

Evo kako se Grci obračunavaju s poreskim inspektorimaPogledajte arhivu vesti
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana

Prosečna ocena: 4.1

ostavite komentar