EUR 118,34 USD 102,94 CHF 103,39

Kursna lista


Indikativni kurs Evra na dan 18.10.18. :: 118.5008 rsd

Tekst objavljen: 19.11.2017 13:00        


Vred­nost vir­tu­el­ne va­lu­te bit­ko­in oba­ra sve re­kor­de. Pro­šlog vi­ken­da do­sti­gla je vred­nost od 7.600 do­la­ra, što od po­čet­ka go­di­ne pred­sta­vlja rast od čak 750 od­sto. U me­đu­vre­me­nu, ce­na ove krip­to­va­lu­te bla­go je pa­la, pa je u pe­tak bit­ko­in vre­deo 6.800 do­la­ra. Ko­li­ko ova vir­tu­el­na va­lu­ta na tr­ži­štu lu­du­je po­ka­zu­je i po­da­tak da je u če­tvr­tak bit­ko­in uz­le­teo na čak 7.888 do­la­ra.

Bitkoin sedam puta vredniji od unce zlata

Me­đu­tim, upr­kos pa­du, ne­ve­ro­vat­no je da ova vi­ru­el­na va­lu­ta na tr­ži­štu vre­di sko­ro se­dam pu­ta vi­še od jed­ne un­ce zla­ta, či­ja je vred­nost iz­no­si oko 1.200 do­la­ra.

Po­zna­ti svet­ski eko­no­mi­sta Nu­ri­jel Ru­bi­ni, ko­ji je svo­je­vre­me­no pred­vi­deo svet­ku eko­nom­sku kri­zu, pa je zbog to­ga po­zna­ti­ji pod na­dim­kom Dok­tor Pro­past, upo­zo­rio je da je krip­to­va­lu­ta bit­ko­in „iz­u­zet­no špe­ku­la­tiv­ni me­hur ko­ji će na kra­ju eks­plo­di­ra­ti”.

„Ima­mo gi­gant­ski špe­ku­la­tiv­ni me­hur ko­ji se od­no­si na bit­ko­in, ko­ji ni­ti je ozbi­ljan na­čin pla­ća­nja ni­ti je do­bra oaza in­ve­sti­to­ri­ma za oču­va­nje vred­no­sti ka­pi­ta­la”, iz­ja­vio je ame­rič­ki eko­no­mi­sta za „Bi­znis in­saj­der”.

Ka­ko ob­ja­šnja­va, „bit­ko­in se hra­ni sa­mim so­bom” i za­to ne­ma bi­lo ka­kvih osno­va da ce­na te di­gi­tal­ne va­lu­te do­sti­že ta­ko vi­sok ni­vo.

„Šta­vi­še, bit­ko­in ko­ri­ste kri­mi­nal­ci za svo­je po­slo­ve u ’si­voj zo­ni’. Ve­ru­jem da će sve vi­še dr­ža­va po­če­ti da pro­gla­ša­va tr­go­va­nje krip­to­va­lu­tom ne­za­ko­ni­tim kao što je to uči­ni­la Ki­na”, iz­ja­vio je Ru­bi­ni, do­da­ju­ći da će no­vi pro­pi­si bi­ti usvo­je­ni.U Sr­bi­ji se ta­ko­đe tr­gu­je ovom vi­ru­el­nom va­lu­tom, ali za to ne po­sto­ji za­kon­ski okvir. U Na­rod­noj ban­ci Sr­bi­je (NBS) is­ti­ču da još ni­je reč o zna­čaj­ni­joj po­ja­vi na na­šem tr­ži­štu.

„U ovom tre­nut­ku na­še za­ko­no­dav­stvo ne ure­đu­je pi­ta­nje vir­tu­el­nih va­lu­ta, a Na­rod­na ban­ka Sr­bi­je ne­ma za­kon­ska ovla­šće­nja da iz­da­je do­zvo­le za tr­go­va­nje vir­tu­el­nim va­lu­ta­ma, ni­ti za po­sta­vlja­nje ure­đa­ja za ku­po­vi­nu ili pro­da­ju vir­tu­el­nih va­lu­ta”, ka­žu iz cen­tral­ne ban­ke i upo­zo­ra­va­ju da se bit­ko­i­nom tr­gu­je na sop­stve­nu od­go­vor­nost.

Do­da­ju i to da će jav­nost bi­ti bla­go­vre­me­no oba­ve­šte­na ka­da se pro­ce­ni da po­sto­ji po­tre­ba za prav­nim re­gu­li­sa­njem ove obla­sti.

„Na­rav­no, u slu­ča­ju even­tu­al­nog do­no­še­nja pro­pi­sa ko­jim će se re­gu­li­sa­ti upo­tre­ba vir­tu­el­nih va­lu­ta, ve­li­či­na tr­ži­šta ne­će bi­ti je­di­ni fak­tor ko­ji će se uze­ti u ob­zir, već sva­ka­ko i bez­bed­nost ko­ri­sni­ka i nji­ho­va za­šti­ta, kao i od­go­vor­nost onih ko­ji omo­gu­ća­va­ju nji­ho­vo ko­ri­šće­nje”, is­ti­ču u NBS.

Mla­đen Mer­do­vić, je­dan od osni­va­ča i pred­sed­nik Srp­ske bit­ko­in aso­ci­ja­ci­je, ka­že da pri­me­na bit­ko­i­na kroz pla­ća­nje ni­je to­li­ko ras­pro­stra­nje­na u Sr­bi­ji.

– Kod nas tr­go­vi­na bit­ko­i­nom još uvek ni­je de­fi­ni­sa­na kao fi­nan­sij­ska tran­sak­ci­ja i u mno­go če­mu za­o­sta­je­mo za Evro­pom i sve­tom. Sa­mo ne­ko­li­ko re­sto­ra­na u Be­o­gra­du pri­hva­ta pla­ća­nje ra­ču­na tom va­lu­tom. Kod nas je sve to kre­nu­lo još 2013. go­di­ne u jed­nom be­o­grad­skom re­sto­ra­nu ali sva­ka­ko je neo­p­hod­no još mno­go ini­ci­ja­ti­ve i ra­da da to za­ži­vi ma­sov­ni­je. U Ja­pa­nu, na pri­mer, bit­ko­i­nom mo­že da se oba­vi pla­ća­nje na vi­še od 260.000 me­sta – za­klju­ču­je Mer­do­vić.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
cena bitkoina kriptovalute unca zlata bitkoin